Brontranscripties

Hier vindt u de woordelijke weergave van oorkonden en andere historische bescheiden uit Oost-Brabant, Noord-Limburg en Niederrhein.
►►Oost-Brabant►►
Land van Cuijk
BeugenCijnzen1538ev Cijnzen in Beugen uit 1538
BoxmeerRekenkamer1572 Kwitantie Willem Craboutz van Boecxmeer van bier, boter, koren e.d. tot onderhoud garnizoen Boxmeer Reyner van Broekhuizen.
Chijnsboek
Overambt Cuijk
Chijns-inkomstenboek van het Land van Cuijk anno 1538 uit Nassause Domeinraad.
CuijkLandrecht1535ev Consideratien en Regts-motiven in zaeke van successie tuschen geheele en halve broeders en susters en der selve kinderen te Grave.
GraveStadsrekening
1421 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
GraveStadsrekening
I 1450 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
GraveStadsrekening
II 1458 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
GraveStadsrekening
III 1470 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
LandvanCijktienden1688

Conditiën van de weijcampen, bouwlanden en vlas- en smaeltienden int Lant van Cuijcq, anno 1688

LijfgewinGoederen Inkomsten voor de prins van Oranje uit lijfgewinsgoederen (1612), gelegen
in het Overambt van het land van Cuijk.
OeffeltLeenhof1715-1735 Inventaris 10 – Leenhof van Frans van der Linden onder Oeffelt 1715-1773
MaasheesTestament 1636 Testament ivm. heersende pest.
►►Noord-Limburg►►
AfferdenBlijenbeekcijnsboek1579 Zinsbuch des Martin Schenk (usurpirte herr von Blyenbeck) van Afferden, eneuert durch seinen Rentmeister Heinrich van Haeselberch.
BergenGilde1612 Ordonnantie ende sta(tuten) der Gildtbroeders van St. (Petrus)gilde tot Bergen ende St. Anthonis den eersten dags Julij des iaers 1612
BergenMemoriaal Memoriaalboek van de parochie St.Petrus Bergen vanaf de 15e tot
de 18e eeuw.
Blitterswycks leen- en tijnsboek Oudste leen- en tijnsboek van de heerlijkheid Blitterswyck anno 1380
HeijenKasteelHeerkijkheidAkten

Inventaris van geselecteerde Akten in printvorm van digitale opnamen uit het Gesamtarchiv von Romberg.

HeijenOorkonden1338-1787

Beknopte inhoud van de oorkonden inhet Heerlijkheidsarchief Heyen

MeerloKosterij Beschrijving van de kosterij van Meerlo volgens declaratie van het
jaar 1597.
OirloErftijns Inkomstenregister van de St.Gertrudis-parochie Oirlo, tevens ‘behandigungsbuch’
14e tot 17e eeuw.
PersonenVenrayTienden1773 .Memorie en opgave ter voldoening van Haar Ed. Mog. Resolutie door mij ondergetekende L. Verstraaten
VenrayRekenboek Dit boek bevat de schattingen en uitgaven van de Venrayse schepenen gedurende
de periode 1573-1587.
WanssumTijnsboek Inkomsten van de Cisterciënzer abdij Kamp van goederen uit Wanssum in
de 16e en 17e eeuw.
WellCartularium Oudste oorkonde-kopieën van Well, 1363 t/m 1463.
►►Niederrhein►►
Kleef
GochWelbergen Stadt-rekening van Goch van 1626-1677 uit Haus Welbergen.
GochGasthausrechnung 1623 Inkomsten en uitgaven van gasthuis- en weesmeester van het jaar 1623-1624
GochStadtrechnung 1674 Stadsuitgaven
GochStadtrechnung
1462
Stadsuitgaven, met name timmerkosten van molens.
Gochtyns 1446 Tyns-inkomsten van de stad, 1446 en kosterverplichtingen.
KalkarStadrek1594ev Stadsrekening Kalkar
LaetGoedGrevendaal Laetgoederenboek ‘Vallis Comitis oder Grafenthal’ alias ‘Zinsbuch priorin
Eva van Wachtendonck’ (1588).
Weezelijfgewinsboek Lijfgewins- en erftijnsboek van de parochie Cyriacus te Weeze, 16e tot
18e eeuw.
Gelders Overkwartier
GeldernFortificatie Rekening van de rentmeester van fortificatiekosten van de stad Geldern
anno 1597/1598
Betaal-ordonnanties
Gelre
Betalingsopdrachten van het jaar 1370-1371 aan Henric van Steenbergen
over het hertogdom Gelre.
GeldernStadtrechnung1567-1593 Geldbedragen en grootte van de landstukken zijn door mij, Rien van den Brand, op hele bedragen of cijfers naar boven afgerond!!